Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Výzva Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Poskytnutie službyVytlačiť
 

                                                                            

podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                                                                                                                                                                                        

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

                                                           Názov   :              Obec Slavnica

                                                           Sídlo      :              Obecný úrad Slavnica, Slavnica č. 209, 018 54 Slavnica

                                                            IČO        :              00692280

                             

Kontaktná osoba:                Ing. Anna Prekopová, starosta obce

Adresa:                                  Slavnica 209, 018 54 Slavnica                                

Elektronická pošta:              starosta@slavnica.sk

 

Názov zákazky:  Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Zlepšenie vzhľadu obcí

 

Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti    environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti – Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, aktivita  3 - zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. v zmysle výzvy pôdohospodárskej platobnej agentúry publikovanej na http://www.apa.sk/index.php?navID=545

 

3.           Predpokladaná hodnota zákazky: 5833,34 EUR bez DPH

4.           Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie

 

5.           Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie                variantných riešení.

 

6.           Obsah ponuky:

- identifikačné údaje - doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky, (§26 ods. 1 písm. f zákona o verejnom obstarávaní) – napr. internetový výpis z obchodného registra.  

- cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky

 

- Návrh zmluvy, ktorý je prílohou výzvy podpísaný štatutárom uchádzača

 

Uchádzač predloží ponuku v dvojitom vyhotovení ako originál.

 

7.           Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.2.2016, čas: do 13:00 hod.

Spôsob doručenia ponúk: osobne, poštou, prípadne kuriérom

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

 

Obecný úrad Slavnica  

Slavnica 209

018 54

- označenie obálky:        „Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Zlepšenie vzhľadu obcí – obec Slavnica “, Neotvárať!.

 

8.           Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena s DPH, resp. najnižšia celková cena ak uchádzačom bude neplatca DPH - na základe § 35 ods. 1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať výslednú celkovú najnižšiu cenu v mene euro s DPH. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí cena s DPH, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy..

 

9. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nevyhradená.

 

10. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

 

Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky nie je možné deliť.

 

 Slavnica dňa 11.2.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                             Ing. Anna Prekopová

                                                                                                                                                     Starostka obce


 
 


Úvodná stránka