Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Slavnica.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republikyVytlačiť
 

financna.png

Informácia

k tlačivám na účely poukázania podielu zaplatenej dane za rok 2017

 

 

 

Fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti, ktorej zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017, je oprávnená podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do výšky 2 % (3 %), a to právnickej osobe určenej v tomto vyhlásení. Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane za rok 2017 je táto fyzická osoba povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy. Toto vyhlásenie je fyzická osoba povinná predložiť správcovi dane do 30. apríla 2018 spolu s potvrdením o zaplatení dane.

 

Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určilo od 01.01.2018 nasledovné vzory tlačív za zdaňovacie obdobie roku 2017:

 

  1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti“, označené V2Pv17 (ďalej len „Vyhlásenie“). Vzor tlačiva je zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP – Vyhlásenie   o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona o dani z príjmov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň  z príjmov zo závislej činnostivzor tlačiva.

 

Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu na vyplnenie Vyhlásenia vydalo aj poučenie, ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre – Poučenia k tlačivám – Správa daní – Daň z príjmov fyzickej osoby – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2017Poučenie.

 

Od 1.1.2018 je možné Vyhlásenie podať správcovi dane výlučne na tomto predpísanom (štruktúrovanom) tlačive.

 

  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia
    o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok“, označené V2Pv17_P (ďalej len „ Potvrdenie o zaplatení dane“). Vzor tlačiva je zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti Formuláre – Daňové a colné formuláre – Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov vzor tlačiva.

 

Od 1.1.2018 je možné Potvrdenie o zaplatení dane vystaviť a podať správcovi dane výlučne na tomto predpísanom (štruktúrovanom) tlačive.

 

Žiadosť zamestnanca o vydanie potvrdenia o zaplatení dane je súčasťou tlačiva „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania ... za rok 2017“. Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017 na účely § 50 zákona o dani
z príjmov najneskôr do 16. apríla 2018. Potvrdenie o zaplatení dane je prílohou Vyhlásenia.

 

Upozornenie

Daňovníci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017, po prvýkrát za toto zdaňovacie obdobie môžu postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane len prostredníctvom týchto povinných (štruktúrovaných) tlačívnemôžu použiť vlastné tlačivo vyhlásenia, resp. iné tlačivo potvrdenia o zaplatení dane.

 

Odporúčania pre spôsob podania tlačív

 

Daňovníci môžu predložiť v listinnej  podobe Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane nasledovnými spôsobmi:

  1. na dvoch samostatných listoch pri jednostrannej tlači, kde na jednom liste bude vyplnené Vyhlásenie a na druhom liste bude Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka. To znamená, že na druhej strane Potvrdenia o zaplatení dane sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo Vyhlásenia a taktiež na druhej strane Vyhlásenia sa nemôže nachádzať nevyplnené štruktúrované tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane, alebo
  2. na jednom liste pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej strane Vyhlásenie a na druhej strane listu Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka.

      Ak sú teda obidve tlačivá vytlačené na jednom liste, je potrebné vyplniť ich na tomto  

      jednom liste.

 

 

Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR

Centrum podpory pre dane

Január 2018 


 
 

Nenašli sa žiadne akcieÚvodná stránka